Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují některé podmínky, za kterých ubytovatel poskytuje ubytování klientovi v apartmánech na adrese Žitavská 156, Chrastava.

Objednávání pobytu

Klient činí rezervaci ubytování pouze prostřednictvím on-line formuláře dostupném na webových stránkách ubytovatele na adrese www.ubytovaniliberecko.cz, a to odesláním vyplněného formuláře ubytovateli.

Rezervace ubytování je závazná po zaplacení.

V případě, že ubytovatel může poskytnout klientovi ubytování dle jeho rezervace, ubytovatel zašle klientovi potvrzení rezervace. V případě, že ubytovatel nemůže poskytnout klientovi ubytování, informuje klienta a pokud se následně klient a ubytovatel dohodnou na změně termínu rezervace, ubytovatel zašle klientovi potvrzení rezervace.

Ubytovatel zašle potvrzení rezervace na e-mailovou adresu klienta. V potvrzení rezervace ubytovatel uvede zejména začátek a konec ubytování, cenu za ubytování a současně vyzve klienta k uhrazení částky za ubytování na účet ubytovatele.

Ubytovatel je oprávněn požadovat zálohu za ubytování ve výši 100 % celkové ceny, rezervace termínu je provedena po zaplacení. Částka je splatná ihned od zaslání výzvy k úhradě, nejpozději do 24 hodin. Částka je splatná na účet ubytovatele uvedený ve výzvě k jejímu zaplacení.

V případě, že klient neuhradí zálohu řádně a včas, ruší se od samého počátku rezervace ubytování, jakož i potvrzení rezervace, a klient nemá vůči ubytovateli právo na poskytnutí ubytování.

Zaplacením zálohy řádně a včas na účet ubytovatele je uzavřena smlouva o ubytování, jejímž předmětem je závazek ubytovatele poskytnout klientovi ubytování za podmínek uvedených v příslušném potvrzení rezervace vystaveném ubytovatelem a závazek klienta zaplatit ubytovateli za toto ubytování sjednanou cenu.

Obsah a rozsah ubytování jsou vymezeny potvrzením rezervace vystaveném ubytovatelem.

Platební podmínky

Klient uhradí platbu za ubytování ubytovateli bankovním převodem na účet ubytovatele, č. ú. 2594163016/3030 v hotovosti nebo platební kartou.

Ubytovatel není povinen předat klientovi příslušné prostory určené k ubytování klienta dříve, než klient řádně zaplatí ubytovateli celkovou cenu za ubytování.

Práva a povinnosti klienta

Uzavřením smlouvy o ubytování nabývá klient právo užívat příslušný prostor vyhrazený mu k ubytování a prostor s ubytováním spojený, to vše v běžném rozsahu bez zvláštních podmínek.

V obou apartmánech (Modrý apartmán č. 1, Zelený apartmán č. 3) je zakázáno kouření a rozdělávání ohně nebo udržování otevřeného ohně. Na zahrádce u Zeleného apartmánu je rovněž zakázáno kouření a rozdělávání ohně nebo udržování otevřeného ohně. Rozdělávání ohně je povoleno jen ve vyhrazeném prostoru ohniště, které je umístěno vzadu na pozemku určeném k relaxaci a posezení u ohniště.

Na obou zahrádkách je zakázáno cokoliv trhat. Na zahrádce u zeleného apartmánu je zakázáno trhat květiny, na zahrádce vzadu u ohniště je zakázáno trhat jakékoliv plodiny ze záhonů nebo pařeniště.

V obou apartmánech je nutné při odchodu zavřít všechna okna, v Zeleném apartmánu zavřít i balkonové dveře. Klient má povinnost při odchodu zamykat dveře od apartmánů a zamykat také zadní vchodové dveře, pokud se zrovna nezdržuje na parkovišti nebo vzadu na zahrádce u ohniště. Zadní vchodové dveře je pak vždy nutné zamykat na noc.

Klient má povinnost dodržovatnoční klid od 22.00 hod. do 6.00 hod. noční klid od 22.00 hod. do 6.00 hod.

Klient má povinnost využít označená parkovací místa pouze ta, která náleží k apartmánům.

Klient má právo reklamovat případné vady poskytnutého ubytování. Klient je povinen reklamaci vady učinit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, pokud možno na místě samém, a to tak, aby v případě oprávněné reklamace mohla být neprodleně sjednána náprava. Klient bere na vědomí, že uplatněním reklamace na místě samém umožní ubytovateli odstranění vady bez zbytečného prodlení.

V rámci reklamace vady je klient povinen nezaměnitelným způsobem popsat reklamovanou vadu či projev této vady.

V případě oprávněné reklamace ubytovatel vyřídí tuto reklamaci bezplatným odstraněním vady, případně, je-li to z povahy věci možné, poskytnutím náhradní služby. Není-li možné poskytnout náhradní službu, ubytovatel vrátí klientovi část z ceny za službu odpovídající oprávněně reklamované vadě této služby.

Klient odpovídá ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou mu způsobí on sám nebo osoba, která s vědomím nebo podle vůle klienta využívá služeb ubytovatele.

Na základě objednaného ubytování se stanovuje klientům nástup pobytu od 14 hod. do 18 hod. Prodloužení této lhůty je možné pouze po individuální dohodě mezi klientem a ubytovatelem. Klient je povinen opustit ubytování do 10. hod. v den odjezdu předáním klíčů ubytovateli nebo do schránky na klíče.

Práva a povinnosti ubytovatele

Ubytovatel poskytuje ubytování v rozsahu odpovídajícím jeho standardu a předem určenou cenou ubytovatele.

Odstoupení od smlouvy ze strany klienta, storno poplatky

Klient má právo zrušit ubytování před uplynutí ujednané doby ubytování. V případě, že klient zruší ubytování, je klient povinen uhradit ubytovateli storno poplatek v následující výši: V případě zrušení ubytování ve lhůtě 30 až 10 dnů včetně před sjednaným termínem počátku ubytování činí storno poplatek 70% z uhrazené částky.

V případě zrušení ubytování ve lhůtě kratší než 10 dnů před sjednaným termínem počátku ubytování činí storno poplatek 100% z uhrazené částky.

V případě zrušení ubytování ve sjednaném termínu počátku ubytování činí storno poplatek 100% z celkové ceny za ubytování.

V případě zrušení ubytování po sjednaném termínu počátku ubytování činí storno poplatek 100% z celkové ceny za ubytování.

V případě, že se klient nedostaví na ubytování ve sjednaném termínu počátku ubytování, má se za to, že ze strany klienta došlo ke zrušení ubytován, a to ke sjednanému dni počátku ubytování.

Změny služeb

Nabízené služby se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen se řídit aktuální nabídkou služeb.

Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb provedené klientem v průběhu doby ubytování ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu. V případě, že se během doby ubytování mění sezona, bude vždy účtována cena dle příslušné sezony.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.06.2023. Osobní údaje klienta použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem, jehož předmětem je ubytování v apartmánech v Chrastavě, ul. Žitavská 156.